Autonoom transport

Belang voor Zeeland 

In de komende 10 jaar zullen in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals truck platooning, grootschalig worden ingevoerd en vervolgens stappen gezet worden voor het invoeren van volledig autonome voertuigen. De invoering van volledig autonoom transport kan een grotere impact op de dan het vervangen van een chauffeur door een computer. De verwachting is dat autonome trucks 24 uur per dag zullen rijden tussen hubs in een (inter)nationaal netwerk. Autonome voertuigen hebben een control room waar operators in steeds minder vaak voorkomende gevallen een anuele interventie kunnen plegen. Het ontwikkelen van logistieke diensten en partnerships voor de last mile vraagt om nieuwe competenties van en samenwerking door Zeeuwse logistiek dienstverleners en het opzetten van Zeeuwse hubs die meedraaien in deze netwerken. Een vergelijkbare ontwikkeling is gaande in de binnenvaart en zeevaart.  

Onderwerpen en vraagstukken 

Binnen de actielijnen komen o.a. de volgende onderwerpen en vraagstukken aan de orde: 

 • Testen van en leren over autonome trucks en schepen (bijvoorbeeld Volvo Vera, Gouwenaar 2) 

 • Inpassen van voer- en vaartuigen in huidige verkeerssysteem (mixed traffic) of corridors 

 • Versterken vestigingsklimaat voor verladers, logistiek dienstverleners en innovatieve bedrijven 

 • Aanpassen van logistieke processen op knooppunten 

 • Uitwerken van nieuwe businessmodellen van logistiek dienstverleners 

 • Gezamenlijke aanschaf van autonome voertuigen om tot optimale bezetting te komen. 

Ambities 2019-2023 

De actielijn Connected & Autonoom Transport start met het realiseren van pilots met autonome voer- en vaartuigen om de kennis over de (on)mogelijkheden en kenmerken snel binnen Zeeland beschikbaar te hebben en zo zicht te hebben op de impact en kansen van connected en autonoom transport en snel te kunnen aansluiten op de vorming van een netwerk met knooppunten voor autonome voer- en vaartuigen in Nederland en noordwest Europa. 

De beoogde resultaten zijn: 

 • Zeeland is een aantrekkelijke testgebied voor OEMs en startups in autonoom vervoer door de aanwezigheid van een Living Lab, bestaande uit testinfrastructuur en een innovatieve en coöperatieve houding van het bedrijfsleven. Minimaal 3 OEMS testen voertuigen in Zeeland. 

 • Zeeuwse bedrijven en kennisinstellingen werken in nationale en internationale samenwerkingsverbanden mee aan het ontwikkelen van use- en business cases voor autonoom transport.  

 • Voor elk type logistieke operatie en verkeerssituatie is minimaal 1 praktijktest met autonome voertuigen uitgevoerd voor 2024: op lokale en regionale wegen worden testen uitgevoerd met smart dollies of autonome terminaltrekkers, op rijkswegen met volwaardige autonome trucks.  

 • Er is een roadmap en business plan voor het verhogen van de logistieke efficiency en productiviteit van bedrijven in de haven en voor logistiek dienstverleners waarvan een groter deel van de transportactiviteiten door autonome voertuigen worden overgenomen. 

 • Er is een gedeeld beeld bij bedrijven (verladers en logistiek dienstverleners, terminals) hoe de Zeeland aansluiting vindt op netwerken en hubs voor autonome voertuigen die in Nederland en in Europa gaan ontstaan.   

 • Een aantal innovatieve bedrijven ontwikkelt nieuwe vormen van dienstverlening die toekomstige gebruikers van autonome voer- en vaartuigen ondersteunen bij het optimaal inzetten en onderhouden van autonome voer/vaartuigen.  

 • De kennisinstellingen hebben investerings-, logistieke en onderhoudsvraagstukken van autonome voer- en vaartuigen opgenomen in het curriculum voor opleidingen op HBO en MBO-niveau.