Logistieke stromen en verbindingen

Belang voor Zeeland  

Efficiënte achterlandverbindingen en nieuwe bestemmingen versterken de concurrentiepositie van het verladers en logistieke bedrijven en het vestigingsklimaat in Zeeland. Dat geldt niet alleen voor haven gebonden logistieke stromen, maar ook voor goederenstromen van en naar handels- en productiebedrijven in Zeeland, ook wel genoemd ‘continentale goederenstromen’. Uiteindelijk zijn het alle verbindingen zowel over water en over land die een competitief logistiek netwerk vormen. De uitdaging is om zoveel mogelijk ladingstromen van en naar Zeeland te bundelen om hoge frequenties en meerdere bestemmingen te kunnen aanbieden. Daarnaast is essentieel om het transportnetwerk snel te kunnen aanpassen aan veranderende behoeften bij verladers. De verantwoordelijkheid van het samenbrengen en binden van de haven gebonden ladingsstromen en het ontwikkelen en aanpassen van de benodigde publieke en private infrastructuur ligt bij het logistieke bedrijfsleven en North Sea Port. In Zeeland Connect werken de partijen samen voor het identificeren en uitwerken van organisatorische en technische innovaties die het proces om nieuwe logistieke verbindingen op te zetten versnellen en de bestaande verbindingen te versterken.  

Voorbeelden zijn het systematisch in beeld brengen en houden van ladingstromen en veranderingen daarin zodat transportnetwerken snel aangepast kunnen worden aan veranderende behoeften. Central Gate kan een stimulans zijn om op een innovatieve manier informatie over ladingsstromen te delen en de synergie in ladingstromen te analyseren. De opkomst van de circulaire economie biedt mogelijkheden om volumes te laten groeien en een afname van fossiele ladingstromen op te vangen.  

Vraagstukken 

Binnen de actielijnen komen o.a. de volgende onderwerpen en vraagstukken aan de orde: 

 • Modal shift bij MKB-bedrijven, vooral in continentale logistieke stromen 

 • Bundeling van goederenstromen tot nieuwe diensten en connecties/bestemmingen  

 • Gezamenlijke aanpak knelpunten (sluizen, informatiestromen, afspraken, etc..) 

 • Gebruik van data voor inzicht potentiele stromen voor matchen van ladingstromen (iShare) 

 • Opzetten van control towers voor verladers en dienstverleners  

 • Technische innovaties voor snelle, efficiënte en betrouwbare overslag op achterlandmodaliteiten. 

 • Identificeren van opkomende technologieën en processen in de circulaire economie waarvoor activiteiten in Zeeland kunnen worden ontwikkeld.  

Ambities 2019-2023 

De actielijn ondersteunt haven- en niet-haven gebonden bedrijven bij het bundelen van ladingstromen en identificeren en uitwerken van technologische innovaties en nieuwe business opportunities voor nieuwe verbindingen.  

De beoogde resultaten zijn: 

 • Haalbaarheid en ontwikkeling van ten minste twee spoorshuttles vanuit Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen naar het Europese achterland.  

 • Haalbaarheid en ontwikkeling van minimaal twee binnenvaartcorridors naar het achterland in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk, naast de al bestaande verbindingen met Rotterdam en Antwerpen. 

 • Haalbaarheid en ontwerp van een Control Tower voor structurele monitoring van synergie in ladingsstromen in Zeeland 

 • Vier business cases voor circulaire logistieke stromen van en naar Zeeland.