Partner AERS Olie distributeur van alternatieve brandstof

AERS Olie is onze projectpartner in het Zero Emissie Transport (ZET) project. In werkpakket 2 doen we onderzoek naar waterstof, maar ook naar alternatieve brandstoffen. Vooral nu zero emissie transport oplossingen nog niet grootschalig voorhanden zijn, zijn alternatieve brandstoffen zeker een oplossing als transitiebrandstof om juist ook nu al CO2 te verlagen. Tijdens de werkoverleggen tussen projectpartners komt het onderwerp vaak aan bod. Leuk om te melden dat Jim Looise van GoodFuels tijdens zo’n meeting aanwezig is geweest en dat er nu een samenwerking tussen AERS en GoodFuels is ontstaan.

Niet-fossiele brandstof voor dieselmotoren

Sinds medio september biedt AERS Olie haar klanten de duurzame brandstof GoodFuels HVO aan. AERS Olie is daarmee dé partner voor GoodFuels HVO in West-Brabant en Zeeland. GoodFuels HVO is een niet-fossiele brandstof voor dieselmotoren, gemaakt van afval- en reststromen, die tot 90% CO2-uitstoot reduceert. Door de toevoeging van GoodFuels HVO wil AERS haar klanten ondersteunen in het eenvoudig en effectief verduurzamen van wagen- en machineparken.

AERS van A tot S in Energietransitie

Inmiddels richt Aers zich – naast de gebruikelijke brandstoffen – steeds meer op duurzame energiedragers. ‘De energiemarkt is zeer dynamisch, waardoor ook de omstandigheden qua productkeuzes en oplossingen snel wisselen. We zien een snelle verschuiving van fossiele brandstoffen naar duurzame, hernieuwbare producten, waarbij HVO100 daarbij de meest optimale en beschikbare stap is op dit moment; direct in te zetten, zonder dat onze klanten iets te hoeven wijzigen aan hun voertuig of machine’, vertelt Arthur Twaalfhoven, Sales Manager bij AERS.

AERS Energy

Daarnaast neemt AERS Energy met haar laadmogelijkheden een steeds belangrijkere positie in binnen het bedrijf. AERS Energy biedt bedrijven volledige begeleiding rondom oplaadzuilen, beschikt inmiddels over meer dan 400 laadpalen én biedt klanten de AERS Energy laadpas.  

Duurzaam ondernemen met het AERS E-Transitie concept

In het Nederlandse klimaatakkoord staat realisatie van 49% CO₂-reductie in 2030 t.o.v. 1990. Wat betekent dit voor de (potentiële) klanten van AERS? Door introductie van het AERS E-Transitie concept worden vele opties duidelijk; stapsgewijs duurzamer ondernemen d.m.v. praktische inzet van de producten van AERS.

Verzekerd van duurzaamheid met GoodFuels HVO

Binnen brandstoffen die geschikt zijn voor dieselmotoren, geeft GoodFuels HVO de hoogst haalbare CO2-reductie zonder aanpassingen te doen aan het voertuig of de machine. ‘De grote toegevoegde waarde van het merk GoodFuels is voor ons, dat alle biobrandstoffen van GoodFuels gecertificeerd zijn volgens de ISCC EU-voorwaarden voor duurzame biomassaproductie, traceerbare oorsprong en documentatie omtrent mogelijke broeikasgasreductie. Dit betekent dat GoodFuels gegarandeerd voldoet aan de laatste en hoogste duurzaamheidsnormen. Dat is in deze tijd, waar ook bij opdrachten steeds kritischer gekeken wordt naar de herkomst van producten, steeds belangrijker’, aldus Arthur.

Het project Zero Emissie Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese fonds voor regionale ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland in het kader van OPZuid.